Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polish-American Freedom Foundation

forma prawna:

przedstawicielstwo organizacji zagranicznej

O nas

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy "O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej" (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi.

Obecnie PAFW realizuje programy w trzech obszarach tematycznych:
- edukacji,
- rozwoju społeczności lokalnych,
- dzielenia się polskimi doświadczeniami z transformacji.

W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społec

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Ewaluacja
- Planowanie strategiczne i operacyjne
- Budowanie zespołu i zarządzenie nim
- Nowe technologie
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- newsletter, biuletyn
- doradztwo długofalowe, tutoring, coaching
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Adres siedziby, kontakt

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Królowej Marysieńki 48
02-954 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 550 28 00
22 550 28 01
www.pafw.pl
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Udogodnienia w komunikacji.
1999

Rejestry

016155090

Ludzie organizacji

Grzegorz Jędrys - Dyrektor Przedstawcielstwa w Polsce
Jerzy Koźmiński - Prezes i Członek Rady Dyrektorów
Norman E. Haslun III - Dyrektor Finansowy

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

PAFW jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców, była współinicjatorem powstania Grupy "Zagranica".

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego