Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polish-American Freedom Foundation

forma prawna:

przedstawicielstwo organizacji zagranicznej

O nas

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która w 2010 roku obchodziła dziesięciolecie działalności programowej, została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: umacniania efektów polskiej transformacji oraz dzielenia się doświadczeniami Polski z innymi krajami postkomunistycznymi.

W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Wsparcie finansowe, w tym pożyczki
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Adres siedziby, kontakt

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Królowej Marysieńki 48
02-954 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 550 28 00
22 550 28 01
www.pafw.pl
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Udogodnienia w komunikacji.
1999

Rejestry

016155090

Ludzie organizacji

Jerzy Koźmiński - Prezes i Członek Rady Dyrektorów
Grzegorz Jędrys - Dyrektor Przedstawcielstwa w Polsce
Norman E. Haslun III - Dyrektor Finansowy

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

PAFW jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców, była współinicjatorem powstania Grupy "Zagranica"

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego