Stowarzyszenie "Pegaz"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
- Działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
- Podejmowanie działań na rzecz łagodzenie skutków bezrobocia,
- Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, młodzieży i osób bezrobotnych,
- Wspieranie i upowszechnianie rozwoju małej przedsiębiorczości wśród kobiet,
- Wspieranie i promowanie agroturystyki i dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych jako alternatywnych źródeł dochodu dla kobiet wiejskich,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu we wszystkich grupach społecznych,
- Wspieranie obszarów wiejskich w procesie adaptacji do warunków ekonomicznych i społecznych UE,
- Wspieranie mieszkańców małych miast i wsi w procesie adaptacji do warunków ekonomicznych i społecznych UE,
- Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej,
- Rozwijanie współpracy i kontaktów międzynarodowych,
- Ochrona środowiska naturalnego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Pegaz"
Groszowa 7
58-500 Jelenia Góra
Polska
Jelenia Góra
Jelenia Góra
dolnośląskie
jak wyżej
75 752 32 30
75 752 32 30
w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba stowarzyszenia mieści się na III piętrze w budynku bez windy.
1999

Rejestry

0000072928
230880537
611-23-31-107

Ludzie organizacji

Janina Jaszczur - Prezes
Irena Trelka - Zastępca prezesa
Sylwia Musiał - Sekretarz
30

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

FAOW. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego