Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misją organizacji jest podejmowanie działań w kierunku zaspokajania potrzeb dzieci wymagających szczególnej uwagi i pomocy, ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całościowy i systemowy program pomocy, który oferujemy realizują wysokiej klasy profesjonaliści, wrażliwi i otwarci na potrzeby małego człowieka.

Działalność GSPP ukierunkowana jest na:
1) Dzieci w wieku 3-5 lat pozostające poza edukacją przedszkolną:
- uruchamianie ośrodków edukacji przedszkolnej, tzw. "innych form wychowania przedszkolnego",
2) Dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej,problemami wychowawczymi, trudnościami w uczeniu się, trudnościami i opóźnieniami rozwojowymi:
- Zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapeutyczne, obozy terapeutyczne, pomoc rzeczowa, koordynowanie strategii pomocy metodą zespołu interdyscyplinarnego,
3) Rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym - z problemami uzależnień, przemocy, bezrobocia, innymi:
- koordynowanie

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
Stryjewskiego 28
80-620 Gdańsk
Polska
Gdańsk
Gdańsk
pomorskie
jak wyżej
58 307 30 61, 58 304 16 80
58 304 16 80
w godz. 11.00 - 13.00 i 15.30 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1998

Rejestry

0000054925
191552004
583-25-30-691
2008 roku

Ludzie organizacji

Maria Jolanta Bemben - prezes
Artur Jastrząb - wiceprezes
Joanna Matyka - sekretarz
Anna Sykora - skarbnik
Piotr Janusz Pardo - członek
32

Struktura

Niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego: 6 zespołów w Gdańsku i 4 zespoły w Gminie Cedry Wielkie.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Inicjatyw Oświatowych. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Małych Dzieci.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2010 r - 1.342,60 zł
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
400,00 - na pokrycie kosztów leczenia dziecka