Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Nasze stowarzyszenie powstało aby pomagać osobom chorym na SM i ich rodzinom. Głównym celem naszych działań jest prowadzenie rehabilitacji w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym i domach chorych leżących, organizacja turnusów, poradnictwo, szkolenia dla chorych i dla opiekunów osób chorych, udzielanie wsparcia (wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń).
Istotnym elementem są spotkania integracyjne i świąteczne.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na SM z Łodzi i województwa. Aktualnie realizujemy następujące działania i programy:
1) Rehabilitacja i terapia zajęciowa
- rehabilitacja w domu chorego
- rehabilitacja w ośrodku rehabilitacyjnym (CRO)
- terapia zajęciowa
2) Letnie turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych
3) Działalność informacyjno-szkoleniowa
- szkolenie chorych
- szkolenie opiekunów chorych
- wydawanie biuletynu
4) Profilaktyka w zakresie leczenia uzależnień
- odczyty i prelekcje
-

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź
Przybyszewskiego 255/267
92-338 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 649 18 03
42 649 18 03
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00, spotkania chorych pon. w godz. 11.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla wózków inwalidzkich i poręcze umożliwiające poruszanie sie wewnątrz budynku.
1991

Rejestry

0000049771
471538298
729-20-17-464
2004 roku
98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

Ludzie organizacji

Jerzy Szrejner - przewodniczący
Leszek Wyrwas - wiceprzewodnicząca
Ilona Biernat - sekretarz
Katarzyna Gołombiewska - skarbnik
530

Struktura

Koło w Zgierzu. Koło w Bełchatowie.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2009 rok - 5.755,80 zł.
2010 rok - 8.465,40 zł.
2011 rok - 13.746,50 zł.
2012 rok - 17.278,21 zł.
2013 rok - 12.263,90 zł.
- Ogólnie na działania statutowe