Caritas Archidiecezji Przemyskiej

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Misja
Praktyczne realizowanie nauki Kościoła o miłosierdziu. Krzewienie czynnej miłości bliźniego. Prowadzenie dzieł miłosierdzia. Współdziałanie w duchu ekumenizmu z innymi wyznaniami. Współpraca ze wszystkimi organizacjami i instytucjami niosącymi czynną pomoc potrzebującemu człowiekowi oraz z ludźmi dobrej woli.

Prowadzone działania
Urządzanie nabożeństw celem powoływania wszystkich wiernych do czynnej służby człowiekowi. Organizowanie odczytów, zebrań, poradni różnego typu. Prowadzenie stałych akcji finansowych oraz różnego rodzaju placówek opieki społecznej( zarówno zamkniętej, jak i otwartej w zależności od potrzeb, m. in. świetlic dla dzieci, apteka, kuchnie, schroniska, Domy Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki). Organizowanie stałej lub doraźnej pomocy, a także imprez dochodowych celem przysposobienia środków na cele charytatywne. Podejmowanie współpracy z licznymi organizacjami politycznymi i społecznymi zajmującymi się pomocą i opieką. Informowanie społeczeństwa

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Grodzka 11
37-700 Przemyśl
Polska
Przemyśl
Przemyśl
podkarpackie
jak wyżej
16 676 90 60
16 676 90 61
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1993

Rejestry

040038655

Ludzie organizacji

Struktura

Warsztat terapii zajęciowej

Ekonomia społeczna