Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Ziarno"

Ecological-Cultural Association "Ziarno" ("Seed")

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Misją Stowarzyszenia Ziarno jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez różnorodne programy edukacyjne. Kierujemy nasze programy do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz różnych grup społecznych i zawodowych, zwłaszcza do rolników, konsumentów, nauczycieli przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych.
Cele statutowe naszego Stowarzyszenia to:
1. Działanie na rzecz harmonii w środowisku przyrodniczym, stosunkach społecznych i ekonomicznych,
2. Tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju człowieka w duchowości chrześcijańskiej z otwartością i poszanowaniem innych tradycji,
3. Tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej,
4. Promocja zdrowia, przeciwdziałanie nałogom degradującym człowieka oraz działania dla zachowania zdrowia, działalność charytatywna dla osób uzależnionych,
5. Stwarzanie warunków rozwoju miejscowej kultury oraz wymiana kulturalna z innymi ośrodkami w kraju i

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Ziarno"
Grzybów 1/2
09-533 Grzybów
Polska
Słubice
płocki
mazowieckie
jak wyżej
24 277 89 63
24 277 89 63
w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Do niektórych pomieszczeń mamy podjazdy i szerokie drzwi do toalety, ale niestety do głównej sali są schody i na razie wnosimy wózki w razie potrzeby.
1995

Rejestry

0000141557
610261292
971-03-17-395

Ludzie organizacji

Peter Stratenwerth - prezes zarządu
Stefan Ziembiński - wiceprezes zarządu
Monika Deja - członek zarządu
Ewa Smuk Stratenwerth - członek zarządu
Janusz Olszewski - członek zarządu
30

Struktura

posiadamy koło w Tychach, ul. Fitelberga 39/31 tel. 0-691 750 691

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, Centra Aktywności Lokalne CAL, Koalicja na rzecz Rolnictwa Ekologicznego. International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców