Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Wałbrzychu

Polish Association for Persons with Mental Handicap

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja
Naszym podstawowym celem jest: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośłedzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (art. 4. Statutu)

Prowadzone działania
Aktualnie prowadzone działania to: Warsztaty Terapii Zajęciowej; Środowiskowy Dom Samopomocy; starania o utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz hostelu.
Nasze Stowarzyszenie działa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Nasze Koło obejmuje swoją działalnością około 140 osób.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Wałbrzychu
Nałkowskiej 4a
58-309 Wałbrzych
Polska
Wałbrzych
Wałbrzych
dolnośląskie
jak wyżej
74 843 60 52
74 843 60 52
środa w godz. 15.00 - 18.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1992

Rejestry

01205987000350

Ludzie organizacji

Bogusława Głuszek - Przewodnicząca Zarządu Koła
Alicja Piotrowska - Skarbnik Zarządu Koła
Jadwiga Jastrzębska - Sekretarz Zarządu Koła
170

Struktura

Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych, Srodowiskowy Dom Samopomocowy

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Rada Powiatu przy Starostwie. Jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej