Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Kashubian Folk High School

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Statut KUL-u określa, że podstawowym celem jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza, gł. przez przygotowanie osób dorosłych do aktywnego udziału w życiu publicznym i zawodowym. Głównym celem działalności dydaktyczno - wychowawczej KUL-u jest kształtowanie nowoczesnego - posiadającego szerokie horyzonty umysłowe człowieka - bogatego w wiedzę i życzliwego w stosunku do innych. Z jednej strony chcemy zaszczepiać w naszych słuchaczach szacunek dla własnych korzeni, gdyż w nich zawarte są podstawowe treści pomocne w kształtowaniu własnej tożsamości. Z drugiej zaś - pragniemy, aby wychowankowie KUL-u byli w pełni przygotowani do podejmowania wszelkich wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Działalność programowa KUL-u skupia się głównie wokół:
- edukacji obywatelskiej
- etnicznej edukacji kulturalnej,
- edukacji ekologicznej,
- kursów językowych (doskonalenie j. angielskiego),
- szkoleń komputerowych,
- kursów

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Wieżyca 1
83-315 Szymbark
Polska
Stężyca
kartuski
pomorskie
jak wyżej
58 684 38 14
58 684 38 01
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000215377
193090401
589-18-26-387

Ludzie organizacji

Marek Byczkowski - Prezes Zarządu
Irena Maciejczyk - Członek Zarządu
Sulisława Borowska - Kierownik Placówki Oświatowo-Wychowawczej

Struktura

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Starbieninie Starbienino 1 84-210 Choczewo

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Międzynarodowa grupa konsultacyjna edukatorów dorosłych pracujących na obszarach wiejskich AQUA.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego