Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Celem działania Chorągwi Podkarpackiej ZHP jest wychowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk województwa podkarpackiego na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Prowadzone działania:
Odznaka Chorągwiana poświęcona bohaterom Chorągwi Oldze i Andrzejowi Małkowskim.
Ogólnopolska Akcja Ekologiczna "Florek".
Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Zlot Gromad Zuchowych Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Zlot Gromad i Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Zlot Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Kształcenie kadry na kursach: podharcmistrzowskim, przewodnikowskim, drużynowych oraz kadry kształcącej.
Udział w szkoleniach ZHP: "Matryca kompetencji", PR Lab, Lider+.
Bieszczadzka Akcja Letnia.
"Biesiada Literacka na Berdo" - harcerskie spotkanie z poezją Jerzego Harasymowicza.
Uczestnictwo reprezentacji Chorągwi w Jamboree 2007 w Wielkiej Brytanii, w Jamboree 2011

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Ratownictwo i ochrona ludności
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
Hetmańska 9
35-045 Rzeszów
Polska
Rzeszów
Rzeszów
podkarpackie
jak wyżej
17 853 67 31
17 853 44 62
pon. - pt. w godz. 8.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000296261
180293034
813-02-68-490
2008 roku

Ludzie organizacji

Mariusz Bezdzietny - komendant chorągwi
Mateusz Cebula - zastępca komendanta chorągwi
Mariola Lentyńska - zastępca komendanta chorągwi
Agnieszka Bernacka - członkini komendy chorągwi
Mirosław Pietrzak - skarbnik chorągwi
5060

Struktura

19

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Kształcenie kadry instruktorskiej. Organizacja Zlotu funkcyjnych chorągwi. Uzupełnienie umundurowania organizacyjnego.
2011 - 45.017,51 zł.
2012 - 36.244,58 zł.
2013 - 32.730,36 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Uzupełnienie umundurowania organizacyjnego, organizacja obozów, biwaków, zakup materiałów metodycznych.