Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA" - nr KRS: 0000165702

Foundation For Children With Cancer Diseases KRWINKA ("Blood Cell")

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja „Krwinka” rozpoczęła działalność w 1996 roku. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000165702).
Jest organizacją działającą na terenie całej Polski. Jej nadrzędnym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym oraz klinikom i oddziałom onkohematologii dziecięcej w całym kraju.

Działalność Fundacji „Krwinka” opiera się na realizacji celów statutowych w ramach następujących programów:

1. Program „Pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz ich rodzinom”, który obejmuje:

1) wszechstronną pomoc dzieciom i ich rodzinom (finansową i niefinansową):
a ) indywidualną pomoc dzieciom chorym, w tym: zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z leczeniem dziecka, refundację kosztów leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, refundację pobytu rodziców/opiekunów dziecka w szpitalu/hotelu

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA"
Rewolucji 1905r. 9
90-273 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 661 80 52
42 682 60 40
pon. - pt. w godz. 8.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba na parterze.
1995

Rejestry

0000165702
471279394
729-17-34-146
2004 roku

Ludzie organizacji

Ireneusz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elżbieta Budny - Prezes Zarządu
dr Beata Zalewska-Szewczyk - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Głuszak - Sekretarz Zarządu
Jolanta Dumowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

European Cancer Patient Coalition (ECPC), Polska Unia Onkologii, Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane w roku:
2004 - brak wpłat;
2005 - 162.136,16 zł;
2006 - 276.100,12 zł;
2007 - 405.835,25 zł;
2008 - 1.382.915,85 zł;
2009 - 2.353.122,05 zł;
2010 - 1.660.859,62 zł;
2011 - 1.608.655,37 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Wolne środki, rezerwa.