Fundacja Fuga Mundi - nr KRS: 0000106416

Fuga Mundi Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja: Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, niezależnego, aktywnego i równoprawnego funkcjonowania w każdej sferze życia społecznego


Realizowane projekty: Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy, Punkt Informacji, Szkolenia komputerowe z zakresu ECDL, Internet dla Niepełnosprawnych, Infostrada bez Barier, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Jesienne Debiuty Poetyckie.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Agencja Zatrudnienia
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Fuga Mundi
Hutnicza 20B
20-218 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 534 26 01, 81 534 83 76
81 534 83 76
www.ffm.pl
pon. - pt. w godz. 09.00 - 17.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000106416
430660077
712-19-31-563
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Agencja Zatrudnienia, Ośrodek Szkoleniowy

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe