Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Misją Bractwa jest przywracanie godności osoby ludzkiej oraz ratowanie życia ludzkiego - doczesnego i wiecznego.

Cel główny:
Pobudzanie i przywracanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie pozytywnych ról społecznych, osób i rodzin dotkniętych bądź zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.

Zadania:
osłona socjalna
ochrona zdrowia oraz działania w zakresie profilaktyki uzależnień
aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i bezdomnych.

Prowadzone działania
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta od dwudziestu lat zajmujące się problematyką pomocy osobom bezdomnym. Obecnie przechodzi przeobrażenia ukierunkowane na rozszerzenie profilu działań tak, aby dostosowane były one zarówno do dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym (zmiany na rynku pracy, programy pomocowe Unii Europejskiej, Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2013) jak również do zmieniających się potrzeb osób objętych opieką

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Ratownictwo i ochrona ludności
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
Zielona 3
20-082 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 532 64 37
81 532 64 37
pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia biurowe mieszczą się na parterze.
1992

Rejestry

0000135612
430852760
712-23-86-398
2004 roku

Ludzie organizacji

Adam Janasz - członek zarządu , skarbnik
Renata Babiarz - członek zarządu
Wojciech Bylicki - prezes zarządu
44

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane za 2004 rok - 125.000,00 zł.
Środki uzyskane za 2009 rok - 137.000,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe