Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej - nr KRS: 0000124632

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
- Podejmowanie inicjatyw służących ożywieniu życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i intelektualnego ziemi złotoryjskiej.
- Pielęgnowanie tradycji, zaznajamianie z historią i znaczeniem regionu.
- Krzewienie idei regionalizmu wśród nauczycieli i uczniów.

Prowadzone działania:
- Rozwój Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania dziejów Ziemi Złotoryjskiej - dla wszystkich zainteresowanych.
- Opracowanie wypisów do nauczania regionalnego w szkołach powiatu złotoryjskiego - dla wszystkich typów szkół, nauczycieli, uczniów.
- Przygotowanie i prowadzenie lekcji regionalnych w ODiODZZ - dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół.
- Doroczne Rajdy Jadwiżańskie - piesze i rowerowe - dla wszystkich.
- Konkurs "Katalog Młodzieżowego Opiekuna Zabytków".

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
Szkolna 1
59-500 Złotoryja
Polska
Złotoryja
złotoryjski
dolnośląskie
jak wyżej
76 878 81 37
76 878 81 37
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. II piętro, bez podjazdów i windy.
1987

Rejestry

0000124632
390233213
694-13-33-079
2005 roku
39 8658 0009 0000 0156 2000 0010

Ludzie organizacji

Krystyna Rybicka - skarbnik
Anetta Mazur - sekretarz
Aleksander Pecyna - prezes
Tomasz Szymaniak - wiceprezes
120

Struktura

Ośrodek Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej. Klub Kolekcjonera. Koło Kresowe. Czasopismo Echo Złotoryi.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe