Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja
Cele organizacji:
1. Poprawa warunków socjalno - bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.
2. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów.
3. Reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Prowadzone działania
Dokonania organizacji:
1. Wypracowanie stałych metod pomocy członkom w celu poprawy ich warunków socjalno - bytowych.
2. Umożliwianie uczestnictwa w życiu społecznym.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia - pomiar ciśnienia tętniczego, spacery zdrowotne, taniec relaksacyjny.
4. Zajęcia klubowe - rękodzieło, brydż, szachy, prelekcje tematyczne, wieczorki okolicznościowe.
5.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego
Aleja Papieża Jana Pawła II 42
70-415 Szczecin
Polska
Szczecin
Szczecin
zachodniopomorskie
jak wyżej
91 433 51 50
91 434 04 15
pon. - pt. w godz. 9.00-13.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody, I piętro.
1989

Rejestry

0000109984
00077601900841
851-20-41-621

Ludzie organizacji

Struktura

23 Oddziałów Rejonowych, 19 Kół Terenowych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego