Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała - nr KRS: 0000065901

forma prawna:

fundacja

O nas

Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, którą realizuje poprzez:
- świadomą troskę o kształtowanie w młodzieży dojrzałej osobowości,
- przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,
- wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
- wychowanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych
placówkach wychowawczych,
- tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
- pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dla osiągnięcia celów Fundacja prowadzi działalność:
1. społeczną, charytatywną i samopomocową,
2. kulturalną,
3. organizacyjną grup studyjnych, rekolekcyjnych i spotkań ekumenicznych,
4. turystyczną i sportową,
5. opiekuńczą i wychowawczo - oświatową w domach dla dzieci, świetlicach

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała
Łopuszka Mała 13
37-220 Łopuszka Mała
Polska
Kańczuga
przeworski
podkarpackie
jak wyżej
16 642 44 48, 782 863 009
16 642 44 48
pon. - pt. w godz. 7.00 - 20.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1991

Rejestry

0000065901
650038953
795-15-61-960
2004 roku

Ludzie organizacji

ks. dr Franciszek Rząsa - przewodniczący Rady Fundacji
mgr inż. Jan Bury - przewodniczący Zarządu Fundacji
mgr inż Marta Pyda - członek Zarządu Fundacji
mgr inż. Janusz Wylaź - członek Zarządu Fundacji
mgr Marta Ulma-Baran - członek Zarządu Fundacji

Struktura

1) Oddział w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk, 2) Oddział w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 23, 35-016 Rzeszów, 3) Oddział w Giedlarowej 926, 37-300 Leżajsk Leżajsk, 4) Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Doposażenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Przeworsku. Remont i adaptacja budynku w Łańcucie na międzynarodowy ośrodek wymiany kulturalnej.
Rok 2007 - 15.258,83 zł.
Rok 2008 - 116.436,29 zł.
Rok 2009 - 113.067,47 zł.
Rok 2010 - 51.918,80 zł.
Rok 2011 - 78.601,10 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Remont i adaptacja budynku Fundacji w Przeworsku na schronisko dla bezdomnych kobiet. Remont i adaptacja budynku w Łańcucie na międzynarodowy ośrodek wymiany młodzieży.