Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" - nr KRS: 0000036699

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz wyzwolenie inicjatyw w kierunku rehabilitacji i szeroko pojętej integracji, jak również aktywizacji zawodowej oraz maksymalne usamodzielnienie się, które umożliwiłoby powrót do normalnego życia i kształtowania własnej przyszłości.

Prowadzone działania:
1. Cotygodniowe spotkania w hali sportowej gdzie prowadzone są zajęcia ogólno usprawniające, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, turnusy szkoleniowe, wycieczki, okolicznościowe spotkania, kontakty i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
2. Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących życia codziennego, informowanie o przysługujących uprawnieniach, wyszukiwanie i docieranie z informacją do osób zwłaszcza po urazach kręgosłupa.
3. Integracja ze społeczeństwem poprzez organizowanie festynów, turystyczno - nawigacyjnych

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Inne - organizacja imprez integracyjnych - sportowych, kulturalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
Śniadeckich 15
38-200 Jasło
Polska
Jasło
jasielski
podkarpackie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
Konopnickiej 34B, 38-200 Jasło
13 445 87 17, 502 027 736
13 445 87 17
son.org.pl
telefonicznie, mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000036699
370392878
685-19-66-208
2008 roku

Ludzie organizacji

32

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku