Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz wyzwolenie inicjatyw w kierunku rehabilitacji i szeroko pojętej integracji, jak również aktywizacji zawodowej oraz maksymalne usamodzielnienie się, które umożliwiłoby powrót do normalnego życia i kształtowania własnej przyszłości.

Prowadzone działania
1. Cotygodniowe spotkania w hali sportowej gdzie prowadzone są zajęcia ogólno usprawniające, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, turnusy szkoleniowe, wycieczki, okolicznościowe spotkania, kontakty i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
2. Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących życia codziennego, informowanie o przysługujących uprawnieniach, wyszukiwanie i docieranie z informacją do osób zwłaszcza po urazach kręgosłupa.
3. Integracja ze społeczeństwem poprzez organizowanie festynów, turystyczno - nawigacyjnych

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Inne - organizacja imprez integracyjnych - sportowych, kulturalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
Śniadeckich 15
38-200 Jasło
Polska
Jasło
jasielski
podkarpackie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
Konopnickiej 34B, 38-200 Jasło
13 445 87 17, 502 027 736
13 445 87 17
son.org.pl
telefonicznie, mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000036699
370392878
685-19-66-208
2008 roku

Ludzie organizacji

32

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku