Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się, działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych. 25 września 2003 Stowarzyszenie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Pomoc podopiecznym i ich rodzinom; comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami; tygodniowe (oprócz sobót) dyżury członków Zarządu; udzielamy daleko idącej pomocy: prawnik, psycholog; organizujemy imprezy integracyjne; występujemy w interesie członków do władz samorządowych; prowadzimy klub; integrujemy się nie tylko ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ale także z Kołami ze Śląska; jesteśmy w trakcie przetargu na prowadzenie placówki dla osób z upośledzeniem umysłowym; uczestniczymy w pracach Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie
Waszyngtona 69/71
42-217 Częstochowa
Polska
Częstochowa
Częstochowa
śląskie
jak wyżej
34 368 02 07
34 368 02 07
pon. w god. 14.00 - 18.00, śr. w godz. 8.00 - 18.00, czw. w godz. 14.00 - 18.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1991

Rejestry

0000094246
150524630
573-21-80-932
2007 roku

Ludzie organizacji

Irena Dziadyniak - skarbnik
Iwona Ciesielska - przewodnicząca
Beata Mstowska - zastępca
Ewa Krzemińska - zastępca
Iza Tomanek - sekretarz
116

Struktura

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny w Warszawie , ul. Głogowa 2b

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Klub Środowiskowy. Wypoczynek.
2007 - 3.501,80 zł.
2008 - 35.325,10 zł.
- Konkretny program/cel
Klub Środowiskowy. Wypoczynek.
- Inne
Reklama 1% (ulotki, smycze, filiżanki, skrobaczki do szyb samochodowych).