Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w przywracaniu im sprawności fizycznej i psychicznej.
Zmierzanie do dowartościowania osób niepełnosprawnych przez nie same i przez ich otoczenie.
Prowadzenie prac na rzecz rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Przywracanie zdolności do pracy osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej, poradni, świetlic.
Organizowanie spotkań rodzin, przyjaciół i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Organizowanie odczytów, prelekcji i szkoleń ukierunkowanych na pracę z niepełnosprawnymi.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzymek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.
Pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych (np. sprzęt rehabilitacyjny, odzież).

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Turystyka i krajoznawstwo
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
Kościuszki 38
26-110 Skarżysko-Kamienna
Polska
Skarżysko-Kamienna
skarżyski
świętokrzyskie
jak wyżej
41 251 59 64
41 251 59 64
mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1995

Rejestry

0000016179
290581354
663-10-48-255
2009 roku

Ludzie organizacji

Danuta Janiec - Prezes
Krystyna Salata - Wiceprezes
Marianna Szymala - Wiceprezes
Jolanta Nawrot - Skarbnik
Jadwiga Krajcarz - Sekretarz

Struktura

Warsztat Terapii Zajęciowej

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku