Spółdzielnia Socjalna "Plan B"

Social Cooperative "Plan B"

forma prawna:

spółdzielnia socjalna

O nas

Spółdzielnia Socjalna "Plan B" powstała w sierpniu 2013. Jesteśmy siedmioosobowym zespołem psychologów, terapeutów i pedagogów, którzy założyli pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną działającą w sferze ochrony zdrowia psychicznego.
Zdecydowaliśmy się na działalność w obszarze ekonomii społecznej, ponieważ w swojej pracy chcemy realizować cele prospołeczne. Spółdzielnia Socjalna "Plan B" to przykład biznesu z sercem. Postanowiliśmy w ramach spółdzielni powołać Centrum Zdrowia Psychicznego EOS w Łodzi. Centrum to miejsce, w którym wykwalifikowana kadra świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć psychoedukacyjnych.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Wsparcie lokalowe
- Wsparcie techniczne
- Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną
- Inne obszary wsparcia
- PR i promocja organizacji
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- szkolenia, warsztaty, konferencje

Adres siedziby, kontakt

Spółdzielnia Socjalna "Plan B"
Aleja Marszałka Śmigłego Rydza 31 lok. 132A
93-281 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 630 26 54, 504 490 231, 515 044 693
,
kontakt telefoniczny i mailowy
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba na parterze. Korytarze i łazienki są w pełni przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
2013

Rejestry

0000471591
101642795
728-27-94-284

Ludzie organizacji

Paula Emilia Banasiak - Prezeska
Marta Terka - Wice Prezeska

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: