Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Partner Group"

forma prawna:

spółdzielnia socjalna

O nas

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

Adres siedziby, kontakt

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Partner Group"
Jarosławiec 28 lok. 10
63-011 Jarosławiec
Polska
Środa Wielkopolska
średzki
wielkopolskie
jak wyżej
616 703 829
mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2013

Rejestry

0000472988
302506450
786-16-99-465

Ludzie organizacji

Przemysław Kubiak - prezes
Józef Labijak - wiceprezes

Struktura

1 oddział - Dobrzany

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego