Stowarzyszenie Czas na Zmiany

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego sołectwa poprzez podejmowanie działań w zakresie: a/ dziedzictwa kulturowego, b/ poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi, c/ promocji walorów turystycznych wsi, d/ kultywowania tradycji wsi, e/ organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, f/ współpraca stowarzyszenia ze szkołą, g/ integracji mieszkańców okolicznych wsi, h/ promowania lokalnych produktów, i/ upowszechniania kultury fizycznej, j/ umożliwiania młodzieży rozwijania ich zainteresowań, k/ pomocy na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, l/wydawania opracowań, artykułów, książek i pism poświęconych wsi, ł/ integracji europejskiej.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Czas na Zmiany
Wierzchowiny 30
26-660 Wierzchowiny
Polska
Jedlińsk
radomski
mazowieckie
jak wyżej
606 818 824
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2013

Rejestry

0000455307
146614401

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna