Polska Fundacja Integracji Społecznej Oddział Pszczyna

Polish Foundation For Social Inclusion Department of Pszczyna

forma prawna:

jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Celem działań Polskiej Fundacji Integracji Społecznej, jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób ubogich oraz osób w wieku emerytalnym, które nierzadko pozostają bezbronne, niezaradne w dzisiejszym, dynamicznym świecie, gdzie brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, a samotność i choroba naznaczają ich codzienność doświadczeniem ogromnej traumy. Chcemy, aby wszelkie podejmowane przez nas działania, stawały się rzeczywistością wymierną w budowaniu cywilizacji Życia i Miłości, realizując tym samym wezwanie Św. Jana Pawła II, który przykładem życia i godności w cierpieniu, ukazał nam niedościgniony wzór do naśladowania.

Fundacja została powołana w celu:
1. Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku
2. Zwiększania aktywności życiowej i zaradności

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- taniec
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
- Wsparcie lokalowe
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Współpraca z administracją
- Status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- Ewaluacja
- PR i promocja organizacji
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- newsletter, biuletyn
- doradztwo długofalowe, tutoring, coaching
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

Adres siedziby, kontakt

Polska Fundacja Integracji Społecznej Oddział Pszczyna
Bielska 49
43-200 Pszczyna
Polska
Pszczyna
pszczyński
śląskie
jak wyżej
530 021 001, 530 020 780
www.pfis.pl
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000433240
243039258
553-25-11-494

Ludzie organizacji

Mirosław Adam Kućmierz - Prezes Zarządu Fundacji
Alicja Maryjosz - Wiceprezes Zarządu

Struktura

Polska Fundacja Integracji Społecznej (PeFIS)

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego