Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji życia społecznego i kulturalnego mieszkańców oraz promowania wsi Borsuki; 2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi; 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 8. Działalność charytatywna; 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych; 11. Ochrona i promocja zdrowia; 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 13. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 14. Aktywizacja kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem
Borsuki 44
08-221 Borsuki
Polska
Sarnaki
łosicki
mazowieckie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000424184
146213990

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej