Fundacja Dobrej Edukacji "Maximilianum"

forma prawna:

fundacja

O nas

Wiodącym obszarem aktywności fundacji jest wspieranie kształcenia, wychowania i formacji w rodzinie (edukacja domowa) w duchu poszanowania wartości katolickich, tradycji narodowej oraz klasycznej edukacji realistycznej.

Obszary działań

- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Dobrej Edukacji "Maximilianum"
Podleśna 10
96-314 Kaski
Polska
Baranów
grodziski
mazowieckie
jak wyżej
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000431063
146269973

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego