Spółdzielnia Socjalna "Dobra Ekonomia"

Social Cooperative Good Economy

forma prawna:

spółdzielnia socjalna

O nas

"Dobra Ekonomia" została założona przez artystów, rzemieślników i szkoleniowców.
Oprawa i organizacja imprez dla dzieci i dorosłych, reklama wizualna, nagrywanie i wideofilmowanie oraz warsztaty i szkolenia to czołowe kierunki działalności osób skupionych w tym podmiocie ekonomi społecznej.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- teatr
- taniec
- animacja społeczno-kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

Adres siedziby, kontakt

Spółdzielnia Socjalna "Dobra Ekonomia"
Limanowskiego 14
11-200 Bartoszyce
Polska
Bartoszyce
bartoszycki
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
502 245 701
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 16.00. Kontakt: korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo i bezpośrednio.
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Piwnica, schody.
2012

Rejestry

0000426936
281411461
743-20-23-767
21 1090 2718 0000 0001 1948 8990

Ludzie organizacji

Artur Ziemacki - Prezes Zarządu
Daniel Ziemacki - Wiceprezes
Danuta Ewa Sielewicz - Skarbnik

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: