Fundacja Tesco Dzieciom - nr KRS: 0000418218

Tesco Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Cele działań:

1. Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, w szczególności w zakresie edukacji, kultury i budowania postaw prospołecznych poprzez:

- ochronę i promocję zdrowia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym wśród dzieci i młodzieży;
- wspieranie placówek szkolno – oświatowych poprzez organizowanie programów edukacyjnych;
- wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności ukierunkowanych na dzieci i młodzież, z naciskiem na tworzenie wspólnoty;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu głównie wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in. zachęcanie do udziału w imprezach rekreacyjno-sportowych, finansowe wspieranie imprez o charakterze sportowym;
- promocję i organizację wolontariatu, w szczególności poprzez organizowanie akcji na rzecz i z udziałem dzieci i młodzieży;
-integrację dzieci i młodzieży w kontekście społecznym, europejskim, międzynarodowym poprzez organizowanie m.in. warsztatów, wyjazdów edukacyjno- rekreacyjnych,

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Tesco Dzieciom
Kapelanka 56
30-347 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 255 22 00
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000418218
122549869
676-24-55-179
2014 roku

Ludzie organizacji

Katarzyna Michalska-Miszczyk - Prezes Zarządu
Patrycja Bejm-Maras - Wiceprezes Zarządu
Daria Kulińska - Członek Zarządu
Marcin Matras - Członek Zarzadu
Grzegorz Juszczyk - Członek Zarządu
Grzegorz Postolski - Członek Zarządu
Krzysztof Pierzchała - Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku