Fundacja Tesco Dzieciom

Tesco for Children Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco. Celem działania Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Więcej informacji na stronie www.fundacjatesco.pl

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Tesco Dzieciom
Kapelanka 56
30-347 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 255 22 00
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000418218
122549869
676-24-55-179
2014 roku

Ludzie organizacji

Beata Rożek - Prezes Zarządu
Iwona Sarachman - Członek Zarządu
Katarzyna Michalska - Członek Zarządu
Marcin Matras - Członek Zarzadu
Grzegorz Juszczyk - Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku