Stowarzyszenie "Tarnowski Młyn z Tradycją Ku Przyszłości"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celami działania stowarzyszenia są: 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Władysławów, 2. Upowszechnianie osiągnięć społecznych i gospodarczych, 3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 4. Ochrona tradycji i pomnażanie dziedzictwa kulturowego regionu, 5. Umacnianie, służącej rozwojowi życia kulturalnego, inicjatywy społecznej, 6. Kultywowanie tradycji oraz obyczajów, panujących na wsi Tarnowski Młyn i gminie Władysławów ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulinarnych, 7. Integracja członków stowarzyszenia, 8. Pozyskiwanie środków na działalność statutową, 9. Krzewienia wartości patriotycznych, 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 11. Integracja z osobami niepełnosprawnymi, 12. Działania na rzecz równego startu kobiet i mężczyzn, 13. Propagowanie idei wycieczek krajoznawczych i aktywnego wypoczynku, 14. Dbałość o upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 15. Pogłębianie wiedzy historycznej

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Tarnowski Młyn z Tradycją Ku Przyszłości"
Rynek 43
62-710 Władysławów
Polska
Władysławów
turecki
wielkopolskie
jak wyżej
63 279 50 03
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2011

Rejestry

0000388978
301778264
668-19-62-765

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej