Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Oddział Wielkopolski

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko powstało 29 września 2004 r., a założone zostało przez Roberta Zaborskiego - Kawalera Orderu Uśmiechu, który do stworzenia słonecznej organizacji zaprosił swoich wieloletnich i oddanych przyjaciół.
W ciągu 7 lat swej działalności stworzyło wiele cennych inicjatyw i mocno zaistniało w świadomości naszego regionu i kraju.
Od początku działalności SOS skupia się na prawidłowym zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży m.in. poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego, z którego w latach 2005-2011 skorzystało blisko 1.100 dzieci, organizując przy tym 40 wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wspomnieć w tym miejscu należy m.in. pięć wizyt na zaproszenie Euro Disneylandu pod Paryżem, z którym SOS współpracuje, ale także rejsy do Skandynawii w ramach akcji „SOS na morzu” i inne.
Jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce zorganizowało w latach 2006 - 2011, w Słonecznej Akademii Internetowej szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Oddział Wielkopolski
Mickiewicza 3
64-010 Krzywiń
Polska
Krzywiń
kościański
wielkopolskie
jak wyżej
668 178 440
58 552 15 71
sosoliwa.pl
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000216703
584-25-31-396

Ludzie organizacji

Robert Zaborski - Prezes Zarządu, Dyrektor Oddziału
Piotr Serdiuk - Członek Zarządu
Zdzisława Witkowska - Skarbnik
26

Struktura

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego