Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. Upamiętnienie osoby senatora Stanisława Zająca, w szczególności jego życia, działalności zawodowej, publicznej oraz społecznej; 2. Upowszechnianie chrześcijańskich postaw obywatelskich zgodnych z polską tradycją narodową; 3. Kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych; 4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego; 5. Promowanie idei samorządności, wspieranie inicjatyw lokalnych; 6. Edukacja i wychowanie; 7. Podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie; 8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych; 9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 10. Współpracę między krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach, w tym współdziałanie z organizacjami i konferencjami polonijnymi.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca
Kościuszki 61
38-200 Jasło
Polska
Jasło
jasielski
podkarpackie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2010

Rejestry

0000369817
180650215
685-23-10-160

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej