Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie powstało 28 września 2010 roku z inicjatywy Głowinianek - od lat działających społecznie na terenie swojej miejscowości.

Jesteśmy organizacją ogólnopolską mającą na celu przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci, a także osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Nasze cele:
- Pomoc osobom niepełnosprawnym
- Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
- Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
- Doskonalenie

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse"
Sikorskiego 42
95-015 Głowno
Polska
Głowno
zgierski
łódzkie
jak wyżej
694 767 322
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. budynek przedszkola dostosowany do potrzeb dzieci poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich
2010

Rejestry

0000366678
100968307
836-18-46-188

Ludzie organizacji

Struktura

Stowarzyszenie Prowadzi Niepubliczne przedszkole Integracyjne "Osinkowo".

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: