Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. organizowanie pozaszkolnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz filmowych,
2. aktywny udział w życiu parafii,
3. udział w przeglądach i festiwalach kulturalnych i religijnych
4. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, konferencji i szkoleń
5. organizowanie imprez kulturalnych,
6. wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw muzycznych związanych z celami Stowarzyszenia,
7. Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.
8. fundowanie stypendiów,
9. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
10. Organizowanie rajdów, zlotów, imprez turystycznych propagujących zdrowy styl życia oraz turystyczne i historyczne walory regionu,
11. organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
12. Prowadzenie świetlicy

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- taniec
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata"
Więcławice Stare 50
32-091 Więcławice Stare
Polska
Michałowice
krakowski
małopolskie
jak wyżej
694 061 369
telefonicznie lub mailowo
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2010

Rejestry

0000362491
121314377
513-02-11-548

Ludzie organizacji

Leszek Hinc - Prezes Zarządu
Ryszard Honkisz - Wiceprezes Zarządu
Anna Prejznar - Sekretarz Zarządu
Robert Kowalski - Skarbnik Zarządu
Iwona Zabiegaj - Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej