Stowarzyszenie "Czas na pomoc" - nr KRS: 0000357556

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce oraz integracja społeczności lokalnej.

Cele statutowe realizujemy poprzez:
- wypłatę stypendiów naukowych dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
- organizację konkursów wśród młodzieży,
- promowanie filantropii,
- integrowanie społeczności lokalnej,
- rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz pielęgnowanie polskości,
- organizację imprez sportowych i kulturalnych,
- propagowanie zdrowego stylu życia.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- edukacja kulturalna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Czas na pomoc"
Rynek 6
37-630 Oleszyce
Polska
Oleszyce
lubaczowski
podkarpackie
jak wyżej
794 719 189
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
2010

Rejestry

0000357556
180584576
793-16-13-978
2012 roku

Ludzie organizacji

27

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Wypłata stypendium dla zdolnej młodzieży, będącej w trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Oleszyce.
2012 - ok. 9.600,00 zł.
2013 - 0 zł.