Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja:
Celem całego Stowarzyszenia, łącznie z placówkami współdziałającymi, jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Nasze placówki prowadzą rehabilitację leczniczą, społeczną, zawodową; organizują pomoc psychologa oraz grupy wsparcia i samopomocy; zapewniają opiekę pediatryczną, neurologiczną, ortopedyczną, logopedyczną; organizują również wypoczynek oraz czas wolny.
Działania obejmują osoby niepełnosprawne intelektualnie o różnym stopniu upośledzenia umysłowego.
OWI przyjmuje dzieci w wieku od 0 do 7 lat, OREW od 3 do 25 lat; WTZ od 16 lat.
Placówki przyjmują wychowanków z terenu Żor i okolic tj.: Pszczyna, Pawłowice, Pielgrzymowice, Studzionka, Rudziczka, Warszowice itd.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach
Piastów Górnośląskich 6
44-240 Żory
Polska
Żory
Żory
śląskie
jak wyżej
32 434 36 78, 32 434 16 66
32 434 36 78
pon. - pt. w godz. 7.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000312148
241006800
651-16-86-786
2009 roku

Ludzie organizacji

Lech Marshall - kierownik BOP
120

Struktura

Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU, adres: Żory, Os. Księcia Władysława, tel. (32) 434 16 66. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU, adres jak wyżej, tel. (32) 475 20 48. Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU, adres jak wyżej, tel. (32) 434 52 36.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku