Straż Ochrony Zwierząt

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Misja:
1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
3) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
4) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
5) Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt.
3) Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, oraz Izbą Celną w ujawnieniu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Inne - ochrona praw zwierząt

Adres siedziby, kontakt

Straż Ochrony Zwierząt
Dąbrowskiego
61-369 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
725 727 272 (telefon interwencyjny)
telefonicznie
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

301168979
782-25-22-219

Ludzie organizacji

Beata Prukała - Inspekcja Straży Ochrony Zwierząt
dr Magdalena Janyszek - Komendant
Sławomir Abt - Inspekcja Straży Ochrony Zwierząt
26

Struktura

Patrol Interwencyjny

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Wielkopolska Koalicja dla Zwierząt.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego