Straż Ochrony Zwierząt

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Misja:
1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
3) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
4) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
5) Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt.
3) Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, oraz Izbą Celną w ujawnieniu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Inne - ochrona praw zwierząt

Adres siedziby, kontakt

Straż Ochrony Zwierząt
Św. Antoniego 52A
61-369 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
510 248 738
telefonicznie
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

301168979
782-25-22-219

Ludzie organizacji

Jakub Grupa - Komendant
Tadeusz Perz - dyrektor biura
Magdalena Janyszek - konsultant, inspektor
26

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Wielkopolska Koalicja dla Zwierząt.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego