Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

LGD "Żywiecki Raj" funkcjonuje w ramach działania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytucją zarządzająca tym programem w latach 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a bezpośredni nadzór na Stowarzyszeniem pełni Marszałek Województwa Śląskiego. W województwie śląskim działa aktualnie 15 Lokalnych Grup Działania, w Polsce ok. 338.

Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin: Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturalną i społeczną, jednocześnie to właśnie dziedzictwo kulturowe jest składnikiem budującym tożsamość regionalną jej mieszkańców. Teren ten zamieszkują ludzie o podobnej gwarze, zwyczajach i obrzędach. Łączy ich nie tylko sposób życia ale i piękna, rajska przyroda.
"Żywiecki Raj" zrzesza: osoby fizyczne, przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Jego działalność opiera się na

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- inne obszary kultury i sztuki: regionalizm, folklor
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"
Pod Górą 4
34-300 Żywiec
Polska
Żywiec
żywiecki
śląskie
jak wyżej
33 475 48 21
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000314278
241053260
553-24-34-718

Ludzie organizacji

Stanisław Pawlus - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Marcin Zyzak - Wiceprezes Zarządu
Jakub Staszkiewicz - Sekretarz Zarządu
52

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego