Stowarzyszenie Rozwoju i Demokracji Lokalnej Powiatu Kamiennogórskiego "Nasz Region"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, gmin powiatu kamiennogórskiego oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w tym regionie.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju i Demokracji Lokalnej Powiatu Kamiennogórskiego "Nasz Region"
Cicha 1
58-400 Kamienna Góra
Polska
Kamienna Góra
kamiennogórski
dolnośląskie
jak wyżej
75 744 42 44
telefonicznie
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.
2008

Rejestry

0000325990
020956705
614-15-92-158

Ludzie organizacji

Tadeusz Witold Rycharski - Prezes
Zbigniew Andrzej Bednarek - Wiceprezes
Violetta Iwona Majak - Wiceprezes
Paweł Miechur - Skarbnik
Wiesław Waldemar Cepielik - Sekretarz

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej