Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości

forma prawna:

fundacja

O nas

Łączymy środowisko biznesowe i naukowe we wspólnych działaniach. Umożliwiamy studentom, uczniom i pracownikom naukowym i dydaktycznym rozwój w programach współpracy biznesowej i wymiany międzynarodowej. W ramach tych działań prowadzimy programy wymianowe "Take Your Chance" oraz Europejski Wolontariat. Łącząc potrzeby biznesu i środowiska naukowego, realizujemy program "Magister Od Zaraz" oraz "Program Menedżerski" w ramach biznesowej jednostki - Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zapraszamy także do uczestnictwa w zajęciach CAPOEIRA i Emisji głosu, w ramach Akademii Sztuki Życia - naszej jednostki.

www.twip.pl, www.aola.pl, www.evspolska.pl, www.aip.koszalin.pl i wiele innych witryn tematycznych.

Jeżeli jesteś osobą młodą, potrzebujesz zdobyć doświadczenie, nie masz tematu pracy dyplomowej lub chcesz zdobyć doświadczenie w projektach europejskich, ZAPRASZAMY. Zgłoś się na www.zapisywnecie.pl.

Osoby, które mają pomysły lub ochotę na nowe doświadczenia

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Wsparcie finansowe, w tym pożyczki
- Wsparcie lokalowe: Na potrzeby szkoleń - we wspólnych działaniach
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- inne: tworzenie stron internetowych - nieodpłatne ich prowadzenie
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne - Transfer Wiedzy i Przedsiębiorczości

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości
Franciszkańska 52
75-254 Koszalin
Polska
Koszalin
Koszalin
zachodniopomorskie
jak wyżej
94 342 27 26
94 717 30 58
www.twip.pl
w godz. 9.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody 2 piętro
2008

Rejestry

0000312262
320563882
669-24-69-407

Ludzie organizacji

Paweł Materka - Prezes Fundacji
Piotr Ziółek - Wiceprezes
Andrzej Sobieniak - Wiceprezes
Waldemar Krawczyk - Dyrektor Akademii Sztuki Życia

Struktura

Akademia Sztuki Życia, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Akademia Odpowiedzialnego Biznesu

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Środkowopomorska Grupa Działania, Zachodniopomorski Alias Społeczeństwa Informacyjnego

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: