Stowarzyszenie "Amaltea"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzenie działalności gospodarczej użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, wszechstronna pomoc osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie (osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk zaniedbanych, osób chorych, uchodźców politycznych). Ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, działalność na rzecz mniejszości, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie, wspomaganie

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Amaltea"
Dąbrowszczaków 7a lok. 1
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Polska
Kędzierzyn-Koźle
kędzierzyńsko-kozielski
opolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000315379
160220128
749-20-47-576

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej