Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość - nr KRS: 0000307441

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna zmierzająca do kreowania wrażliwości i świadomości historycznej jako moralnego zobowiązania każdego Polaka,
upowszechnianie edukacji historycznej z uwzględnieniem wielokulturowości społeczeństw i inicjowanie porozumienia między wyznaniami, narodowościami i pokoleniami,
otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej w kraju i ochrona pozostałości dóbr polskiej kultury i tradycji za granicą,
zachowanie więzi z ludnością polską poza granicami kraju i dążenie do zapewnienia jej pełni praw przysługujących mniejszościom narodowym zgodnie z prawem międzynarodowym,
działalność dobroczynna i charytatywna oraz pomoc społeczna,
promocja i organizacja wolontariatu,
działanie na rzecz integracji europejskiej, nawiązywanie kontaktów, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej,
wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży,
propagowanie

Obszary działań

- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- film
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość
Synów Pułku 11 lok. 11
22-100 Chełm
Polska
Chełm
Chełm
lubelskie
jak wyżej
605 926 981
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000307441
060386814
563-23-46-758
2009 roku

Ludzie organizacji

Krzysztof Krzywiński - prezes
Anna Łuchtaj - wiceprezes

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe