Fundacja Vis-a-Vis

forma prawna:

fundacja

O nas

1. Popularyzacja wiedzy o Łodzi wśród mieszkańców miasta, mająca na celu wzmocnienie więzi społecznych oraz budowę i pogłębianie świadomości mieszkańców dotyczącej miasta oraz regionu. 2. Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia oraz aktywację zawodową. 3. Wzmacnianie w społeczności lokalnej poczucia jedności i integracji. 4. Działania promujące atrakcyjność inwestycyjną miasta oraz regionu. 5. Wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej. 6. Krzewienie wiedzy i tradycji oraz tworzenie warunków sprzyjających dostępowi do zasobów kulturalnych, naukowych oraz nowoczesnych technologii. 7. Szerzenie wiedzy i praktyki ekologicznej. 8. Działania wspomagające wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z biednych rodzin. 9. Promowanie integracji europejskiej oraz budowanie wśród mieszkańców Łodzi świadomości przynależności do Unii Europejskiej oraz korzyści i szans z tym związanych. 10. Promocja i organizacja wolontariatu wśród

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Vis-a-Vis
Maratońska 87 lok. 51
94-007 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
603 899 261
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000299180
100483231
727-27-20-226

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej