Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej "Żyć Godnie"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Cele statutowe:
- Prowadzenie grup wsparcia dla osób w żałobie.
- Pomoc dzieciom osieroconym, które z powodu choroby nowotworowej straciły mamę, tatę lub dziadków.
- Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego potrzebnego do opieki nad chorym w domu.
- Organizowanie i promocja wolontariatu dzieci, młodzieży i 50+.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Wsparcie lokalowe
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Współpraca z administracją
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej "Żyć Godnie"
Próchnika 9
90-408 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
501 784 469
telefonicznie i mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000298785
100490254
726-25-87-122
2008 roku

Ludzie organizacji

Ewa Gawęda - Prezes
Bernarda Nastarowicz - Wice-Prezes
Bożena Wojtyra - Sekretarz
Katarzyna Szubert - Skarbnik
Joanna Kuczalska - Członek
30

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2009 r. - ok. 20.000,00 zł.
2010 r. - ok. 30.000,00 zł.
2011 r. - ok. 36.000,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe