Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zielona Dolina"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój wsi w celu poprawy życia ich mieszkańców pod względem kulturalnym, ekologicznym i materialnym w kierunku zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych i kulturowych, działania na rzecz ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury oraz organizacja pomocy socjalnej dla najniżej uposażonych grup społecznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego,
2. organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów,
3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych, warsztaty zajęciowe,
4. doradztwo prawne i zawodowe,
5. działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy,
6. organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej,
7. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
8. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zielona Dolina"
Huwniki świetlica
37-743 Huwniki
Polska
Fredropol
przemyski
podkarpackie
jak wyżej
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000308813
180344412
795-24-56-478

Ludzie organizacji

18

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego