Stowarzyszenie "Inaczej"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób wykluczonych społecznie, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych jak również ich rodzin, opiekunów prawnych i osób zawodowo związanych z tym problemem.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Inaczej"
Ogrodowa 2a
58-306 Wałbrzych
Polska
Wałbrzych
Wałbrzych
dolnośląskie
jak wyżej
604 335 006
kontakt telefoniczny
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000299422
020746988
886-28-93-827

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej