Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc"

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanitarnych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony zdrowia i życia, na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie ponad podziałami, także w wymiarze międzykulturowym i międzynarodowym, w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Wsparcie finansowe, w tym pożyczki
- Wsparcie lokalowe
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Współpraca z administracją
- Status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- PR i promocja organizacji
- Nowe technologie
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Ratownictwo i ochrona ludności
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc"
Aleja Wojska Polskiego 15
58-500 Jelenia Góra
Polska
Jelenia Góra
Jelenia Góra
dolnośląskie
Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc"
Aleja Wojska Polskiego 15 lok. 4, 58-500 Jelenia Góra
534 100 389, 791 153 881
pon., śr. w godz. 10.00 - 18.00, wt., czw. i pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody bez poręczy, brak łagodnego podjazdu.
2007

Rejestry

0000294888
020669265
611-26-40-914
2008 roku

Ludzie organizacji

Artur Dyrko - Prezes
Henryk Kulikowski - Wiceprezes
Elżbieta Redzik - Sekretarz

Struktura

2 oddziały

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

2008 - 1.800,00 zł,
2009 - 3.600,00 zł,
2010 - 18.928,50 zł,
2011 - 24.500,00 zł,
2012 - 14.965,00 zł.