Europejska Fundacja Opieki

European Care Fundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Europejska Fundacja Opieki stawia sobie za zadanie niesienie pomocy osobom starszym w codziennym życiu. Chcemy pomóc seniorom godnie żyć.
W społeczeństwach Unii Europejskiej podnieść ocenę dla seniorów poprzez okazywanie im należnego szacunku.
Docelowo stworzyć ”domową opiekę” dla starszych osób w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Prowadzone działania
Europejska Fundacja Opieki prowadzi działania w zakresie opieki społecznej skierowanej do seniorów w Unii Europejskiej.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Europejska Fundacja Opieki
Stanisława Leszczyńskiego 23 lok. 101-102
20-068 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 464 16 17
81 464 16 18
poniedziałek - piątek w godz. 9.30 - 16.30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody bez podjazdu dla wózków.
2007

Rejestry

0000290588
060309788
712-31-00-866

Ludzie organizacji

Joanna Szyszkowska - Prezes Zarządu
Gero Paul Gericke - Fundator
Katarzyna Gębała - Skarbnik

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców