Stowarzyszenie "Klub Debata Decyzja Działanie"

Association "Club Debate Decision Action"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Misją Stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych oraz budowanie świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoja misje poprzez:
1. Organizację debat, odczytów, dyskusji.
2. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
3. Organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.
4. Organizowanie konferencji,
5. Organizowanie spotkań, wycieczek,
6. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
7. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zajmuje się głównie wsparciem młodych ludzi. Do tej pory zrealizowaliśmy 5 projekty napisane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

"Łagowska Szkoła Liderów"
Projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Łagów. Działania zrealizowane w projekcie to warsztaty, rajdy, debata

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- teatr
- film
- sztuki wizualne, wzornictwo
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Klub Debata Decyzja Działanie"
Starowiejska 67a
26-004 Bieliny
Polska
Bieliny
kielecki
świętokrzyskie
jak wyżej
506 366 525
41 307 49 43
klub3d.pl
w godz. 8.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000290547
260190430
657-27-67-645

Ludzie organizacji

Nina Kozłowska - skarbnik
Malwina Skrzyniarz - wiceprezes
Tomasz Rogalinski - członek zarządu
Rafał Graczkowski - prezes zarządu
Monika Goliat - sekretarz
31

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego