Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "Alternatywa" - S.A.P.R.A

Association of active help family "Alternative" - S.A.P.R.A.

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie liczy 15 członków, zrzesza psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, prawników, socjologów, humanistów.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne pomaganie osobom w różnego typu kryzysach poprzez:
1. Poradnictwo rodzinne i wychowawcze;
2. Edukacja rodzinna i wychowawcza;
3. Podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych członków Stowarzyszenia;
4. Działalność charytatywna na rzecz rodziny;
5. Doradztwo w zakresie problemów alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie;
6. Działalność wychowawczo - opiekuńcza wśród dzieci i młodzieży;
7. Działalność terapeutyczna i socjoterapeutyczna;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku;
9. Organizacja i promocja wolontariatu;
10. Działalność kulturalno-rekreacyjna;
11. Działania alternatywne mające na celu wspieranie grup ryzyka, oraz młodzieży defaworyzowanej;
12. Działalność na rzecz osób żyjących z wirusem HIV;
13. Działalność na rzecz

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "Alternatywa" - S.A.P.R.A
Dąbrowskiego 5 lok. 7
48-200 Prudnik
Polska
Prudnik
prudnicki
opolskie
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "Alternatywa" - S.A.P.R.A
Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik
77 436 47 00
77 436 47 00
www.sapra.pl
punkt konsultacyjny przy ul. Kościuszki 55a - pon. - pt. w godz. 12.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda na 1 piętro i toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiekt dostosowany do potrzeb osób niedowidzących
2007

Rejestry

0000276462
160126837
755-18-81-276

Ludzie organizacji

25

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: