Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Misją Fundacji Studenckiej "Młodzi - Młodym" jest szeroko rozumiana pomoc ludziom młodym pokrzywdzonym przez zjawiska losowe t.j. wypadki, schorzenia wrodzone, ale również FSMM promuje osoby zdolne, aktywne, które nie są w stanie rozwijać swoich talentów ze względu na brak środków pieniężnych. Fundacja posiada dość szerokie pole działania, które jest bliżej sprecyzowane w dziesięciu celach statutowych.
Cele można znaleźć w statucie FSMM dostępnym na stronie www.mlodzi-mlodym.pl

Prowadzone działania
Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym" od początku swojego istnienia aktywnie działa, rozwija się by pomagać innym. W ramach celów statutowych. pomagamy ludziom młodym, uczniom, studentom poszkodowanym nie tylko przez zjawiska losowe. Wspieramy także osoby zdolne ambitne, które ze względu na brak środków finansowych nie mogą rozwijać swoich zainteresowań i talentów. Nasze kilkuletnie doświadczenie, wykorzystujemy w organizowanych akcjach, jednocześnie akcję te rozwijają

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym"
Bór 116
42-202 Częstochowa
Polska
Częstochowa
Częstochowa
śląskie
jak wyżej
602 397 831, 795 795 747
34 362 90 57
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000270261
240629137
949-20-44-231
2008 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe