Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Foundation for Social Diversity (FSD)

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upełnomacnianie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich.
FRS angażuje się w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, dyskryminacji i integracji.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Inne - Wsparcie psychospołeczne dla migrantek imigrantów

Adres siedziby, kontakt

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
Wspólna 65 lok. 19
00-687 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 400 09 12
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 17.00.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro FRS jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Biuro znajduje się znajduje się na parterze - wejśćie z poziomu chodnika (możliwość poszerzenia wejśćia przez otwarcie obu skrzydeł drzwi). W klatce schodowej 3 schodki.
2007

Rejestry

0000283409
141045051
951-22-24-227
2009 roku

Ludzie organizacji

Emilia Czerniakiewicz, Anna Grudzińska, Ewa Pogorzała, Jan Świerszcz - Członkinie oraz Członek Zarządu
Katarzyna Kubin - Prezes Zarządu
Agnieszka Kozakoszczak - Wiceprezeska Zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polskie: Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej; Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Międzynarodowe: Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (EGAM).

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe