Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) - nr KRS: 0000283409

Foundation for Social Diversity (FSD)

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upełnomacnianie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich.
FRS angażuje się w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, dyskryminacji i integracji.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Inne - Wsparcie psychospołeczne dla migrantek imigrantów

Adres siedziby, kontakt

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
Wspólna 65 lok. 19
00-687 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 400 09 12
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 17.00.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro FRS jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Biuro znajduje się znajduje się na parterze - wejśćie z poziomu chodnika (możliwość poszerzenia wejśćia przez otwarcie obu skrzydeł drzwi). W klatce schodowej 3 schodki.
2007

Rejestry

0000283409
141045051
951-22-24-227
2009 roku

Ludzie organizacji

Emilia Czerniakiewicz, Anna Grudzińska, Ewa Pogorzała, Jan Świerszcz - Członkinie oraz Członek Zarządu
Katarzyna Kubin - Prezes Zarządu
Agnieszka Kozakoszczak - Wiceprezeska Zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (EGAM).

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe