Ochotnicza Straż Pożarna w Wójczy

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Obszary działań

- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Ratownictwo i ochrona ludności

Adres siedziby, kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Wójczy
Wójcza 9
28-133 Wójcza
Polska
Pacanów
buski
świętokrzyskie
jak wyżej
664 011 112
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1993

Rejestry

0000146920
292659043
655-18-44-381

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej